Spółka, Stowarzyszenie, Fundacja, inne podmioty: Doradztwo Sporządzanie umów Zakładanie Łączenie Przekształcanie Podział Likwidacja Rejestracja w KRS (1-9) + Adres siedziby do rejestracji (10)Informacje o sposobie zamówienia usług nr 1-9 i cenniku znajdują się w zakładce >>>CENNIK usług nr 1-9 [Usługi różne + Rejestracja w KRS]<<<


Informacje o sposobie zamówienia usługi nr 10 i cenniku znajdują się w zakładce >>>CENNIK Usługi nr 10 [Adres siedziby do rejestracji]<<<
USŁUGA NR 1:

Zakładanie spółki handlowej (spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki partnerskiej, spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej) + Rejestracja w KRS (zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis do KRS)


Zapewniamy pomoc prawną w zakładaniu spółek handlowych i ich rejestrację w KRS przez:


a) doradztwo wyboru optymalnej formy działalności i opodatkowania dostosowanej do planowanej działalności,

b) sporządzenie umowy spółki lub aktu założycielskiego (typowej),

c) przeprowadzenie procedury rejestracji w KRS (wypełnienie formularzy KRS i zastępstwo prawne w postępowaniu o rejestrację w KRS). Ad.a) DORADZTWO W WYBORZE FORMY DZIAŁALNOŚCI I OPODATKOWANIA

Forma działalności

Wybór formy działalności jest zasadniczą kwestią wpływającą na sposób prowadzenia działalności gospodarczej, odpowiedzialność prawną za zobowiązania z działalności gospodarczej, obowiązki i uprawnienia podatkowe oraz wiele innych kwestii. 

Przyszły przedsiębiorca może zasadniczo wybrać prowadzenie działalności jako osoba fizyczna w imieniu własnym i na własny rachunek, również jako wspólnik spółki cywilnej albo przez powołanie innego podmiotu, zwłaszcza spółki prawa handlowego: spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej.

Możliwe jest również niejako pośrednie prowadzenie działalności gospodarczej przez uczestniczenie w działalności gospodarczej innych osób, co jest możliwe przez powołanie spółki cichej, czy innej formy pasywnej inwestycji w działalność gospodarczą innego podmiotu.


Opodatkowanie podatkiem dochodowym

Wybór formy opodatkowania zależy od formy działalności gospodarczej i od rodzaju prowadzonej działalności.

Osoby fizyczne mogą wybrać opodatkowanie na podstawie tzw. zasad ogólnych, w formie podatku liniowego, zryczałtowanego podatku dochodowego, karty podatkowej. 

Osoby prawne podlegają opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych.


Opodatkowanie VAT - zwolnienie  lub opodatkowanie

Wybór między zwolnieniem od podatku VAT a opodatkowaniem podatkiem VAT od początku działalności zależy od rodzaju działalności gospodarczej i przewidywanych obrotów.Ad.b). SPORZĄDZANIE UMOWY SPÓŁKI, AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI

Zakładanie spółki związane jest  m.in. z potrzebą sporządzenia umowy, aktu założycielskiego spółki. Akty powołujące spółkę regulują prawa i obowiązki wspólników oraz opisują sposób funkcjonowania spółki.Ad.c) REJESTRACJA W KRS - wypełnienie formularzy KRS i zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis w KRS

Założenie spółki, fundacji, stowarzyszenia wiąże się z obowiązkiem rejestracji w KRS, zaś rejestracja odbywa się przez złożenie wniosku do sądu rejonowego - wydziału gospodarczego KRS o dokonanie wpisu w KRS.


Wniosek o rejestrację w KRS dokonywany jest na określonych przepisami formularzach KRS.USŁUGA NR 2:

Zakładanie innych podmiotów (m.in. fundacji, stowarzyszenia, spółdzielni) + Rejestracja w KRS (zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis do KRS)Zapewniamy pomoc prawną w zakresie zakładania innych niż spółki handlowe podmiotów i ich rejestrację w KRS przez:


a) sporządzenie aktu założycielskiego i statutu (typowego),

b) przeprowadzenie procedury rejestracji w KRS (wypełnienie formularzy KRS i zastępstwo prawne w zakresie rejestracji w KRS). USŁUGA NR 3:

Przekształcanie spółek + Rejestracja w KRS (zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis do KRS) lub przekształcanie jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę handlową + Rejestracja w KRS (zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis do KRS)


W ramach usługi zapewniamy pomoc prawną w przekształcaniu i rejestracji w KRS.


Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).  


Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową, inną niż spółka jawna.


Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459) – (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową). USŁUGA NR 4:

Podział spółki + Rejestracja w KRS (zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis do KRS)


W ramach usługi zapewniamy pomoc prawną w podziale spółki i rejestracji w KRS.


Spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Nie jest dopuszczalny podział spółki akcyjnej, jeżeli kapitał zakładowy nie został pokryty w całości.  


Spółka osobowa nie podlega podziałowi.  


Nie może być dzielona spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku ani spółka w upadłości. USŁUGA NR 5:

Łączenie spółek + Rejestracja w KRS (zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis do KRS)


W ramach usługi zapewniamy pomoc prawną w łączeniu spółek i rejestracji w KRS.


Spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną.  


Spółka kapitałowa oraz spółka komandytowo-akcyjna mogą łączyć się ze spółką zagraniczną, o której mowa w art. 2 pkt 1 dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz. Urz. UE L 310 z 25.11.2005, str. 1), utworzoną zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i mającą siedzibę statutową, zarząd główny lub główny zakład na terenie Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (połączenie transgraniczne). Spółka komandytowo-akcyjna nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. 

 

Spółki osobowe mogą się łączyć między sobą tylko przez zawiązanie spółki kapitałowej.  


Nie może się łączyć spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości. USŁUGA NR 6:

Likwidacja lub inne rozwiązanie podmiotu wpisanego w KRS + Rejestracja w KRS (zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis do KRS)


W ramach usługi zapewniamy pomoc prawną w likwidacji czy innym rozwiązaniu podmiotu wpisanego w KRS i rejestracji w KRS.


a) sporządzenie właściwej uchwały (typowej),

b) przeprowadzenie procedury rejestracji w KRS (wypełnienie formularzy KRS i zastępstwo prawne w zakresie rejestracji w KRS). 


USŁUGA NR 7:

Inne zmiany (w toku funkcjonowania) w spółce, fundacji, stowarzyszeniu, czy innym podmiocie zarejestrowanym w KRS + Rejestracja w KRS (zastępstwo prawne w postępowaniu o wpis do KRS)


W ramach usługi zapewniamy pomoc prawną w przygotowaniu i przeprowadzeniu różnych zmian dotyczących podmiotu zarejestrowanego w KRS. 

Przykładowe zmiany: zmiany osobowe w organach podmiotu, zmiany wspólników, zmiany siedziby i adresów, zmiany wkładów i kapitału, zmiany przedmiotu działalności.USŁUGA NR 8:

Sporządzenie umowy spółki, aktu założycielskiego spółki, statutu fundacji, stowarzyszenia, itd.


W ramach usługi zapewniamy pomoc prawną w sporządzeniu aktu  tworzącego spółkę czy inny podmiot oraz określającego zasady jego funkcjonowania.USŁUGA NR  9:

Doradztwo: jak rozpocząć albo zakończyć działalność


W ramach usługi zapewniamy doradztwo prawne odnośnie optymalnego rozpoczęcia lub zakończenia działalności podmiotu.USŁUGA NR 10:

Adres siedziby do rejestracji


"Adres siedziby do rejestracji" jest usługą pozwalającą na zarejestrowanie firmy pod  adresem Kancelarii. Adres może być również wykorzystywany jako adres korespondencyjny.


Adres może być wskazany w KRS jako adres siedziby, a także jako adres korespondencyjny.

© Kancelaria KRS  | ul. Chmielna 11/10, 00-021 Warszawa, tel. 22-22 66 000 |